Klachtenreglement van Stichting Moria

Op basis van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft Stichting Moria te Nijmegen dit klachtenreglement vastgesteld. Het reglement laat onverlet de bevoegdheid van de klager om gebruik te maken van andere klachtmogelijkheden. Het reglement vervangt niet het bepaalde in andere op Stichting Moria betrekking hebbende en van toepassing zijnde hogere regelgeving. Een exemplaar van het klachtenreglement ligt ten kantore van Stichting Moria ter inzage voor de cliënt dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger of nabestaanden en zal op verzoek kosteloos worden toegezonden. Aan de behandeling van de klacht zijn voor de klager, behoudens eventuele kosten van bijstand en advies aan de klager zelf, geen kosten verbonden.