Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Moria

Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle door Stichting Moria geleverde producten en diensten.

Stichting Moria, gevestigd te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stichting Moria vindt uw privacy belangrijk en maakt daarom middels deze verklaring inzichtelijk wat er met uw gegevens gebeurt die op deze website worden verwerkt.

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met André Stuart van Stichting Moria via info@stichtingmoria.nl of 024 329 76 80.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Moria verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Gegevens die Stichting Moria van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Stichting Moria in ieder geval en tenminste worden verwerkt, betreffen:
− Voorletters, voor- en achternaam
− Bedrijfsnaam
− Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode + plaatsnaam)
− Telefoonnummer (mobiel of vast)
− E-mailadres
− Bankgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze personen toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via info@stichtingmoria.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Moria verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
− U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
− Verzenden van onze nieuwsbrief (indien aangemeld voor de nieuwsbrief)
− Verwerken van het contactformulier

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Moria gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Stichting Moria zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Moria bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden: Stichting Moria verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u of o te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluit Stichting Moria een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Moria gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Moria gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast gebruikt Stichting Moria Google Analytics en plaatst hiervoor een cookie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Moria en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een gespecificeerd verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingmoria.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maakt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Moria wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Moria hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Stichting Moria heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stichtingmoria.nl.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@stichtingmoria.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 13-07-2020.